แผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567

มาตรการป้องกันการทุจริตและโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)

การขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

รายงานแผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

 

ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลศรีวิชัย (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

ายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562