แผนป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

  1. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  

      ประจำปีงบประมาณ 2563

  1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
  3.  

ประจำปีงบประมาณ 2562

  1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
  2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562