แผนป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลศรีวิชัย (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

ายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562