โครงการครอบครัวไทยใส่ใจผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน

วันที่ 4 เมษายน 2565 กองสวัสดิการฯ ได้จัดกิจกรรม โครงการครอบครัวไทยใส่ใจผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน เนื่องในวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 ณ ลานกีฬาชั่วคราวฝายน้ำล้นบ้านอุดมพัฒนา ม.12

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม