โครงการงานบุญสุขใจ อาหารปลอดภัย  ไร้โฟม สุขภาพดี

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานบุญสุขใจ อาหารปลอดภัย  ไร้โฟม สุขภาพดี ของชมรมแม่บ้านตำบลศรีวิชัย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านอาหารปลอดภัยให้กับแม่บ้านที่เป็นผู้ประกอบอาหารในชุมชน และสามารถได้เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในชุมชนได้ เพื่อให้แม่บ้านผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง-ประกอบอาหารได้ถูกต้อง  ให้งานบุญในชุมชนมีอาหารที่ปลอดภัยลด หวาน มัน เค็ม และเพื่อให้งานบุญในชุมชนลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน เช่น การใช้ใบตองห่อข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติกในงานบุญต่างๆ

Categories: ภาพกิจกรรม