โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายกสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ฝ่ายปกครองตำบลศรีวิชัย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลซรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม