โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายกสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ฝ่ายปกครองตำบลศรีวิชัย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลซรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม