โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2560  เพิ่มศักยภาพของข้าราชการ พนักงานจ้าง อาสาสมัคร อปพร. และประชาชนตำบลศรีวิชัย ให้เกิดความรู้ ความชำนาญเกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป
เพื่อสถิติการเกิดภัยทุกประเภทลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับภัยแก่ท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

Categories: ภาพกิจกรรม