โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ ทักษะ ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยปฏิบัติ ได้อย่างถูกวิธี
เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดี เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

Categories: ภาพกิจกรรม