โครงการลานคนบ่ะเก่า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลศรีวิชัยและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชน เข้าร่วมโครงการลานคนบ่ะเก่า ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายในงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม