โครงการสรา้งฝายมีชีวิต

โครงการสรา้งฝายมีชีวิต

วันที่ 23 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชน บ้านแม่ป้อกใน จัดโครงการสรา้งฝายมีชีวิต ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ หนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้

Categories: ภาพกิจกรรม