โครงการสูงวัยศรีวิชัยใจเป็นสุข

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการสูงวัยศรีวิชัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ประกาศเจตนารมณ์คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และได้กล่าวเปิดโครงการ ในกิจกรรมที่ 1 ซึ่งเทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 , หมู่ 6 , หมู่ 7 ,หมู่ 10 , หมู่ 11 และ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม