โครงการส่งเสริมความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสาธารณภัยเบื้องต้น

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสอนและเทคนิคการสอนสามารถ2ถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันและระงับภัยในสถานที่ต่างๆ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม