โครงการองค์กรศีล 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมตามโครงการองค์กรรักษาศีล 5 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รักษาศีล 5 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติในการปฏิบัติงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ณ วัดห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล