โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6

วันที่ 20 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ป๊อก และ อสม.บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม