โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมาย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัยกรอกข้อมูลตามแบบหนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม