โครงการ สานรักสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวมั่นคง

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ สานรักสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวมั่นคง ซึ่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โดยศูนย์พัฒนาครอบจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้เวลาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักความเข้าใจ และสร้างความอบอุ่น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม