กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหาารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5