ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

สรุปความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก - แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิ…
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก - แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi…
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบนอัดแน่น รหัสสายทาง ลพ.ถ.30-084 เรียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง(ทุ่งนอก) บ้านอุ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัดห้วยบง) ตำบลศรีวิชัย อำ…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 (ซอยบ้านนายสุชาติ ทาคำป้อ) ประจำปีงบประ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-074 สายทาง บ้านแม่ป้อกเหนือ-บ้านห้วยบง ผิวจราจรกว้าง…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 ค…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธ…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ. 30-001 สายบ้านห้วยบง ถึง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชั…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ. 30-001 สายบ้านห้วยบง ถึง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย …
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำตรายาง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง-906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโน๊ตบุ๊คตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพา…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉ…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอล…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหว…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดรา…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จ…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังห…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังห…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดาวน์โหลดเอ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพด้วยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม