ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก - แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก - แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบนอัดแน่น รหัสสายทาง ลพ.ถ.30-084 เรียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง(ทุ่งนอก) บ้านอุ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัดห้วยบง) ตำบลศรีวิชัย อำ…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 (ซอยบ้านนายสุชาติ ทาคำป้อ) ประจำปีงบประ…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-074 สายทาง บ้านแม่ป้อกเหนือ-บ้านห้วยบง ผิวจราจรกว้าง…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 ค…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธ…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ. 30-001 สายบ้านห้วยบง ถึง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชั…
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ. 30-001 สายบ้านห้วยบง ถึง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย …
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดรา…