ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พ.ศ. 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์