มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Poricy

คำสั่งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์การต่อต้านทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566

แบบรายงานการรับของขวัญตามนโยบาย No gift Policy

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2564