คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ 076/2564

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ 076/2564 เรื่อง แต่งตั้งปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  ลงวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์