การจัดห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มีการจัดห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการเตรียมความพร้อมในการคัดกรอง การรับมือกับสถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ก่อเปิดภาคเรียน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม