วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจาปี ๒๕๖๖
……………………………………………………

          มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ กาหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้าน ยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจาปี ๒๕๖๖ สานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี กาหนดจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โดยเน้น ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงภัยยาเสพติด ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างพื้นที่เชิงบวก ผ่านกิจกรรม การแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการมีส่วนร่วม ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด “Run Against Drugs 2023” ซึ่งสานักงาน ป.ป.ส. จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ หรือหอฝิ่น อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สาหรับในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะนาพลังมวลชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดในรูปแบบออนไลน์ และเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยของภาครัฐที่มุ่งมั่นแก้ไข ขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ผ่านคาปราศรัยของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และอีกหนึ่งกิจกรรมสาคัญคือ การเผาทาลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการต่อต้าน ยาเสพติดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทเสียสละ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

          การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสาเร็จเป็นรูปธรรมได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ทุกคน และเพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ขอเชิญชวนร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สาระน่ารู้