สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตาม…
สาระน่ารู้

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจาปี ๒๕๖๖ ……………………………………………………           มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ กาหนดให้ว…
สาระน่ารู้

สถานประกอบการให้โอกาสและเสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างไร 1.กำหนดนโยบายให้โอกาสผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม อย่างต่อเนื…